نوشته‌ها

تجارت الکترونیک
,

معامله در قانون تجارت

در قانون تجارت هر چه میزان مطالع اشخاص از بازارهای هدف و همچنین عوامل موثر بر آن ها افزایش یابد می تواند بهترین راهکارهای پیشنهادی را ارائه نماید. تجارت های ملی و بین المللی می تواند یکی از مهم تریزعوامل موثر بر رشد و پویایی کشورها در عرصه …