نوشته‌ها

,

انتظارات مشتری از بانک

یک مشتری همیشه یک سری انتظاراتی از کارمندان در بانک دارند. مشتریانی که در بانک با آنان روبه رو می شوید هر کدام برای یک کاری وارد آن جا شده اند. در داخل بانک چندین باجه برای برطرف کردن هر یک از انتظارات مشتری در نظر گرفته شده است که هر کد…
,

تعریف مشتری بانک

در تعریف مشتری در بانک ها همواره می توان ضمن توجه به اهمیت آن ها به مسائل مختلفی پرداخت. بانک ها از جمله مراکزی می باشد که با تعداد بیشتری از مشتریان در ارتباط می باشند و از همین رو کارمندان باید از اصول برخورد و پایدارسازی آن ها مطلع باشند که ای…