نوشته‌ها

,

تمرکز بر مشتریان کلیدی

مشتریان کلیدی و واقعی ارزش تمرکز و رسیدگی به درخواست های آن ها را دارند و با روش های مختلف می توان بر این امر مهم دست یافت. از جمله مهم ترین بخش های یک فعالیت و کسب و کار می توان به مشتریان آن حرفه اشاره نمود. بدون مشتری بسیاری از سازمان ه…