نوشته‌ها

,

دستور بگیر هستید یا یک فروشنده حرفه ای

هنگامی که شما یک دستور بگیر هستید هیچ فعالیتی در زمینه ساختن کسب و کار خود انجام نمیدهید اما یک فروشنده حرفه ای مرتبا سعی میکند شاخ و برگهای خود را تکان دهد. کسی که دستور بگیر باشد صرفا فقط کسب و کار انجام میدهد و شرکت هم به آنها راهکارهای خوب و با ک…