نوشته‌ها

, , , , ,

تهدید ها را به فرصت تبدیل کنید.

می‌خواهم درباره وضعیت این بازار پرتلاطم با شما صحبت کنم. دیالوگ‌های مأیوس‌کننده زیادی در بازار امروز از اطرافیان می‌شنویم و نمی‌توانیم بسیاری از فرصت‌های موجود را ببینیم. باید نگاه و توجه دقیق‌تری به این‌ فرصت‌ها داشته باشیم تا بتوانیم امتیازهای خوبی ا…
,

فرصتهای سرمایه گذاری جدید

شناخت فرصتهای جدید برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف می تواند عاملی برای مشارکت باشد. در فعالیت های جدیدی که برای سرمایه گذاری معرفی می باشد هر چه بتوان به سرمایه داران بیشتری پیشنهاد نمود می توان در زمان کمتری آن پروژه ها را به انجام رسانده …
,

فرصتهای سرمایه گذاری در ایران

فرصتهای سرمایه گذاری در ایران چند مورد به ترتیب اولویت نام برده می شود. منظور از اولویت‌گذاری به رشته فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست، پشتیبانی و حمایت‌های بخشی حوزه اختیار این وزارت و پیشنهاد درخواست پشتیبانی توسط سایر دستگاهها می‌باشد. بدیهی اس…