نوشته‌ها

صادرات و تجارت

صادرات و تجارت الکترونیک مدرن در ایران

صادرات و تجارت الکترونیک در ایران از ابتدای سال ۱۳۸۷ به صورت تدریجی شکل گرفته است و در نهایت در تاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۸۸ به صورت صددرصد الکترونیکی و مدرن شروع به کار کرده است.صادرات و تجارت الکترونیکی در ایران مرحل اولیه خود را طی کرده است.با وجود ب…