برنامه جلسات مجازی این هفته در ساعت ۱۷:

روزموضوع
شنبهآداب تجارت
یکشنبهبرندسازی اینترنتی و تولید محتوای بهینه سازی شده
دوشنبهاصول صادرات و روش های توسعه کسب و کار
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جهت ورود به کلاس مجازی کلیک کنید.

جلسات آموزشی مجازی آراد

آموزش برندسازی اینترنتی