برنامه جلسات مجازی این هفته در ساعت ۱۷:

روزموضوع
شنبهآداب تجارت
یکشنبهبرندسازی اینترنتی
دوشنبهاصول صادرات و آداب آن
سه شنبهتولید محتوای بهینه سازی شده
چهارشنبهروش های توسعه کسب و کار و افزایش سودآوری
پنجشنبه

جهت ورود به کلاس مجازی کلیک کنید.

جلسات آموزشی مجازی آراد

آموزش برندسازی اینترنتی