برنامه جلسات مجازی این هفته در ساعت ۱۷:

روزموضوع
شنبهآداب تجارت
یکشنبهاصول صادرات و آداب آن
دوشنبهبرندسازی اینترنتی
سه شنبهروش های توسعه کسب و کار و افزایش سودآوری
چهارشنبهتولید محتوای بهینه سازی شده
پنجشنبه

جهت ورود به کلاس مجازی کلیک کنید.

جلسات آموزشی مجازی آراد

آموزش برندسازی اینترنتی