همایش های آراد برندینگ در شهرهای مختلف کشور برگزار شده است. همایش های اخیر در تهران اصفهان شیراز و کرمان از جمله این همایش ها بوده اند. از محورهای همایش های برگزار شده می توان به مدیریت کسب و کار برندسازی و نقش سایت های برندینگ در برندسازی تجاری اشاره کرد.

انواع ثروت و تاثیر آنها در افزایش مدیریت منابع مالی

عکس های جلسه مشاوره با اساتید پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه

نقش مدیریت ارتباط با مشتری در فروش

عکس های جلسه کارگروه آرادی ها پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه

عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک

عکس های جلسه سخنرانی ریاست محترم آراد پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه

نحوه دریافت پول از مشتری و فروش نقدی

جلسه کارگروه آرادی ها پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه

برندسازی و توسعه بازار تولید داخلی

عکس جلسات مشاوره با اساتید پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه