, ,

چگونگی هزینه حمل و نقل بار

هزینه حمل و نقل یک نفر می‌گفت: هزینه حمل را حساب کنید، روی قیمت بکشید و تحویل را رایگان اعلام کنید. من به دو دلیل با این کار مخالف هستم. دلیل اول: در نگاه اول قیمت من بالا می‌رود. دلیل دوم: در شهرهای مختلف قیمت‌ها متفاوت می‌شود. ما چگونه قیمت را اضا…