,

نکته روز ۱۷ مرداد + مخالفان آراد هم فردا به قم بیایند.

⭕️ ماجرای ترامپ و دلار و اغتشاشات اخیر اصلیترین صحبت محافل در چند روز اخیر است. به موافق و مخالف ترامپ و به موافق و مخالف روحانی یک توصیه جدی می کنیم. به هیچ وجه وارد فضاهای سیاسی و اقتصادی این روزها نشوید. پشت پرده هایی وجود دارد که هر تحلیلی ش…