,

چه کسانی پولدارترند؟

پول بیایید درباره پول صحبت کنیم. هر کدام از شما شغل و درآمد مشخصی دارید. یکی کارمند است و حقوقی دارد. یکی مغازه‌دار است و درآمدی دارد. دیگری کارخانه‌دار است و درآمدی دارد. در ایران و جهان، وضع چه کسانی خوب است؟ در ایران و جهان، چه کسانی پو…