, , , ,

جا به جایی پول در زمان تحریم

چگونگی جا به جایی پول سؤالی که بسیار پیش می‌آید این است که در زمان تحریم‌ها، ما چگونه می‌توانیم پول جا به جا کنیم؟ اگر بخواهیم از یک مشتری پول بگیریم، چگونه است؟ بانک‌های ایرانی که تحریم هستند. ما نمی‌توانیم با بانک‌ها کار کنیم. پس پول باید…