, ,

تنظیمات Last seen recently تلگرام

تنظیمات تلگرام در همه‌جا از نوشتن «ساعت پاسخگویی از فلان تا فلان» پرهیز کنید. تلگرام خود را روی حالت Last seen recently  بگذارید. چون همه شما تا سه و چهار صبح بیدار هستید و این چندان جذاب نیست که مشتری ببیند شما ساعت سه و نیم صبح، هنوز آنلا…