, , ,

انتخاب شغل بین استخدام و تجارت

دو مدل اصلی کسب‌ و کار امروز می‌خواهیم درباره دو مدل کسب‌ و کار یا شغل صحبت کنیم. افراد بسیاری به دنبال شغلی می‌گردند که برای گروه دیگری کار کنند. به‌عنوان مثال، بسیاری از ما انتظار داریم در جایی استخدام بشویم که به ما یک میلیون، دو میلیون و در نها…