,

نکته روز ۱۷ مرداد + مخالفان آراد هم فردا به قم بیایند.

⭕️ ماجرای ترامپ و دلار و اغتشاشات اخیر اصلیترین صحبت محافل در چند روز اخیر است.
به موافق و مخالف ترامپ و به موافق و مخالف روحانی یک توصیه جدی می کنیم.
به هیچ وجه وارد فضاهای سیاسی و اقتصادی این روزها نشوید.
پشت پرده هایی وجود دارد که هر تحلیلی شما بدهید غلط است.
با این موضوعات اصلا کاری نداشته باشید.
همان برنامه های عادی زندگی خودتان را داشته باشید.
ساعاتی را کار کنید.
ساعاتی را با آشنایان دید و بازدید کنید.
ساعاتی را برای پدر و مادر و همسر و فرزندانتان بگذارید.
ساعاتی را با نیازمندان باشید.
ساعاتی را مطالعه کنید.
روزهایتان را طبق روال گذشته تان شب کنید تا این زمانه بگذرد.
بعد می بینید که شما جز برنده ها بودید./

⭕️⭕️ آراد چون صاحب سبکی در موضوعات اقتصادی و غیراقتصادیست یقینا طرفدارانی دارد.
یقینا مخالفانی هم دارد.
نشنیدید که می گویند پشت سر پادشاه حرف زیاد است.
این مخالفان با بدگویی در پشت سر جز ضرر برای خود چیزی ندارند.
بارها گفته و امروز هم می گوییم
حضوری بیایید و در حضور جمع صحبتتان را مطرح کنید.
اگر بدگویی تان درست باشد جمعیت بیشتری را به سمت خود می کشید و از ما دور می کنید.
از سوی دیگر پشت سر حرف زدن از مشخصات ترسوها و حقیرهاست.
حیف شماست که حقیر و ترسو باشید.
پس بیایید و رو در رو مبانی تان را مطرح کنید.
تا حاضرین بشنوند و برای دیگرانی که نبودند هم تعریف کنند.
موافق های آراد و تازه واردها هم که قدمشان روی چشم و منتظرشان هستیم.
وعده دیدار ما در جلسات هفتگی قم
نشست این هفته فردا پنج شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۴
حتما قبل ساعت ۱۴ در دفتر باشید که بعد از آن درها بسته می شود و اجازه ورود نمی دهیم و ناراحت می شوید.
اطلاعات بیشتر در جلسات هفتگی حضوری