,

قانون طلایی مشتری مداری

مشتری مداری از جمله قانون های طلایی در مسئله فروش موفق می باشد.
در مسئله فروش مشتری مداری یکی از مهم ترین بخش هایی می باشد که می تواند عاملی برای پایداری آن ها باشد. این امر با توجه به نکات مختلفی امکان پذیر می باشد. سرعت پاسخ دهی به مشتریان یک اصل مهم و اثرگذار می باشد که همواره آن ها به عنوان مهم ترین فعالیت های خود باید قرار دهیم. ارتباط موثر با مشتری خواسته یا ناخواسته می تواند عاملی برای جذب مشتری باشد که در مسئله فروش موفق و بالا اثرگذار است. افرادی که بتوانند در این زمینه به مسائل مشتری به درستی عمل نمایند نتایج لازم را به سادگی دریافت می نمایند.