,

ترویج فرهنگ مشتری مداری

ارائه جدیدترین راهکار های ارتقا فرهنگ مشتری مداری در گروه مشاوره و مدیریت آراد آغاز شد .
در سال های اخیر که امکان تولیدات انبوه امکان افزایش عرضه نسبت به تقاضا را فراهم نموده است برای تولید کنندگان چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است . در هر گوشه از جهان صنعتی امروز که اقتصاد رقابتی فضای انحصاری را در هم میشکند ، نگرش مشتری مداری و کسب رضایت مشتری ، قانون کسب و کار تلقی شده و عدم رضایت این قانون سبب حذف آنها از صحنه بازار خواهد شد. جهت مشاوره در ارتقاء مشتری مداری و حفظ مشتریان فعلی با متخصصان مشاوره و مدیریت ما در ارتباط باشید .