,

برندسازی شخصی چیست

برندسازی شخصی چیست. به این معناست که ما بخواهیم نام و نام حقیقی خود را برند کنیم.
شاید در شهرتان باشند افرادی که در حوزه ی مشخصی کار می کنند و بیش از آنکه شما از نام شرکتشان بدانید نام خودشان را می شناسید.

به طور مثال در مشهد همه نام علیرضا سیاسی را در حوزه خرید و فروش ماشین می شناسند و شاید اصلا کسی نام شرکتش را آنطور که نام خودش معروف است نشناسد.

این کار مزایا و معایبی دارد.

از بزرگترین مزایای این کار این است که آن شخص وقتی در جایی حضور یابد و یا نامش برده شود شناخته شده است و این باعث رشد در کارش می شود.

و بدترین عیبش این است که اگر این شخص به هر دلیلی اعم از فوت ، بیماری و … از کار خارج شود دیگر سخت می توان آن مجموعه را رشد داد چرا که اعتبار آن مجموعه با اعتبار شخص شناخته شده بود.