مدیریت نیرو های انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای رسیدن به اهداف، مدیران باید وظایف خود در این حیطه و نیز نقش خود را جدی بگیرند تا شرکت بتواند به توسعه ی چند جانبه دست یابد. آموزش منابع انسانی از یک سو و برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران در همه سطوح از سویی دیگر می تواند بسیار کمک کننده باشد.

اخراج نیرو
,

کدام نیروها را در زمان مشکلات مالی اخراج کنیم؟

یکی از تدابیر مدیران در زمان بحران های مالی کم کردن هزینه هاست و یکی از راه های کم کردن این هزینه ها اخراج نیروهاست. برای اینکه کلمه اخراج نیرو کمی زننده است از عبارت تعدیل نیرو استفاده می شود. ……. همان ……….. است پالانش عوض شده است.در هر نیرو…